POLITYKA PRYWATNOŚCI
FUNDACJI FRATER POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ,Szanowni Państwo, stosownie do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy a95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), uprzejmie informujemy, że dokonując darowizny na rachunek bankowy FUNDACJI FRATER POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ dane będą wykorzystane do celów księgowości i do prowadzenia ewidencji naszych darczyńców

Administratorem Państwa danych osobowych jest FUNDACJA FRATER POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ 43-100 Tychy ul. Moniuszki 10/23

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, kwota wpłaty) przetwarzane będą papierowo w celach księgowych i w celu ewidencji darczyńców oraz wystawienia podziękowań za dokonane darowizny.

Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwości wprowadzenia do ewidencji darczyńców oraz wystawienia podziękowań za dokonane darowizny. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom krajowym i zagranicznym, oprócz tych wymaganych prawem. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania darowizny


Kontakt

FUNDACJA FRATER POMOC DLA RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ
tel. 794-128-438
e-mail: fundacjafrater@interia.pl